Fervex smak malinowy 8 saszetek

7,99

SKU: 0555965909fb Kategoria: Tagi: , , , ,

Opis

Nazwa: Fervex o smaku malinowymPostać: gran.do sp.roztw.doust.Dawka: 0,5g+0,2g+0,025gOpakowanie: 8 sasz.Skład:Każda saszetka zawiera:- 500 mg paracetamolu ( Paracetamolum ), – 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum ), – 25 mg maleinianu feniraminy ( Pheniramini maleas ), oraz substancje pomocnicze, w tym 11,555 g sacharozy.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.Wskazania:Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.W przypadku wystąpienia zakażenia bakteryjnego może być konieczne wdrożenie leczenia antybiotykami.Przeciwwskazania:- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.- Jaskra z wąskim kątem.- Rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu. – Dzieci w wieku poniżej 15 lat.- Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, niepowinni przyjmować produktu FERVEX o smaku malinowym.Działania niepożądane: ZWIĄZANE Z FENIRAMINĄ Mogą wystąpić objawy niepożądane o różnym nasileniu, zależne od dawki oraz niezależne od dawki (patrz CHPL : punkt 5.1):• Działania neurowegetatywne: – uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia,- objawy antycholinergiczne takie, jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu,- niedociśnienie ortostatyczne,- zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym,- zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia,- splątanie, omamy,- rzadziej objawy o typie pobudzenia: niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.• Reakcje nadwrażliwości (rzadkie): – rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka,- obrzęk, rzadziej obrzęk Quinckego , – wstrząs anafilaktyczny.• Objawy ze strony układu krwiotwórczego: – leukocytopenia , neutropenia,- małopłytkowość,- niedokrwistość hemolityczna. ZWIĄZANE Z PARACETAMOLEM • Opisywano nieliczne przypadki reakcji nadwrażliwości takich, jak: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk Quinckego , rumień, pokrzywka i wysypka skórna. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zaprzestać podawania tego leku i leków o podobnym składzie.• Obserwowano wyjątkowo rzadkie przypadki małopłytkowości, leukocytopenii i neutropenii. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.plDziałania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Interakcje: Ze względu na zawartość feniraminy Niezalecane połączenia: • alkohol (ze względu na zawartość feniraminy ): Alkohol nasila działanie uspokajające większości leków przeciwhistaminowych – antagonistów receptora H1. Zmiany w zdolności skupienia uwagi mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy unikać przyjmowania napojów alkoholowych lub leków zawierających alkohol. Połączenia, które należy stosować ostrożnie: • inne leki o działaniu uspokajającym (ze względu na zawartość feniraminy ): pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe oraz leki zastępcze), neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny (np. meprobamat), leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym ( amitryptylina , doksepina , mianseryna , mirtazapina , trimipramina ), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1 o działaniu uspokajającym, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen i talidomid. Nasilona depresja, zwiększone hamowanie ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany w zdolności skupienia uwagi mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.• inne leki o działaniu atropinowym (ze względu na zawartość feniraminy ): leki przeciwdepresyjne o budowie podobnej do imipraminy , większość leków przeciwhistaminowych blokujących receptor H1, antycholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie , leki atropinopodobne o działaniu przeciwskurczowym, dyzopyramid , neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapina . Sumowanie się działań niepożądanych atropinopodobnych takich, jak: zatrzymanie moczu, zaparcia i suchość w jamie ustnej. Ze względu na zawartość paracetamolu Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne z grupy barbituranów i inne leki indukujące enzymy mikrosomalne stosowane jednocześnie z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby.Kofeina nasila działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe paracetamolu. Jednoczesne stosowanie dużych dawek paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.• Wpływ na wykonywane badania laboratoryjne: podawanie paracetamolu może mieć wpływ na wyniki badania stężenia kwasu moczowego we krwi wykonywanego metodą obejmującą zastosowanie kwasu fosforo-wolframowego, jak również na badanie stężenia glukozy metodą oksydazowo – peroksydazową. Ze względu na zawartość kwasu askorbowego Kwas askorbowy :• może zmniejszać skuteczność warfaryny i stężenie flufenazyny w osoczu,• zmniejsza pH moczu, co może mieć wpływ na wydalanie innych, równocześnie stosowanych leków.Dawkowanie:Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny.W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8-godzinne przerwy pomiędzy dawkami.Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody.Produktu nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów.Środki ostrożności: Ostrzeżenia Ryzyko wystąpienia uzależnienia, głównie psychicznego, obserwowane jest głównie w przypadku stosowania dawek większych niż zalecane oraz w przypadku długotrwałego leczenia.Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, należy poinformować pacjenta, aby nie przyjmował produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. U osób dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg, CAŁKOWITA DAWKA DOBOWA PARACETAMOLU NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZANIŻ 4 GRAMY (patrz CHPL : punkt 4.9). Środki ostrożności dotyczące stosowania Picie napojów alkoholowych lub przyjmowanie środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów) nasila działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych, dlatego należy unikać jednoczesnego ich przyjmowania.Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6fosforanowej (G-6-PD) i reduktazy methemoglobinowej.Każda saszetka zawiera 11,555 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.Prowadzenie pojazdów:Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia uczucia senności podczas przyjmowania leku, co może stanowić zagrożenie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.Przedawkowanie: ZWIĄZANE Z FENIRAMINĄ Przedawkowanie feniraminy może spowodować: drgawki (szczególnie u dzieci), zaburzenia świadomości, śpiączkę. ZWIĄZANE Z PARACETAMOLEM Szczególne ryzyko wystąpienia zatrucia paracetamolem występuje u osób w wieku podeszłym oraz u małych dzieci (najczęstsze przyczyny to przyjmowanie dawek większych niż zalecane oraz przypadkowe zatrucia); zatrucia te mogą prowadzić do zgonu.Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie produktu może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje znać o sobie rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.Przyjęcie ponad 10 g paracetamolu u osób dorosłych lub 150 mg/kg masy ciała w dawce jednorazowej u dzieci, powoduje całkowitą i nieodwracalną martwicę komórek wątrobowych, powodującą niewydolność wątroby, kwasicę metaboliczną, encefalopatię, co może prowadzić do śpiączki i zgonu. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie aktywności aminotransferaz, dehydrogenazy mleczanowej oraz zwiększone stężenie bilirubiny wraz ze zmniejszeniem stężenia protrombiny, które może wystąpić 12 do 48 godzin po zażyciu paracetamolu. Sposób postępowania przy przedawkowaniu W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej, należy sprowokować wymioty, jeżeli od przyjęcia nie upłynęło więcej czasu niż godzina. Należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą.Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wartość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od przyjęcia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami będzie konieczne.Jeżeli oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi nie jest możliwe, a prawdopodobna, przyjęta dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardziej intensywne leczenie odtrutkami: należy podać 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie N-acetylocysteiną (i) lub metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także skuteczne po 24 godzinach.Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.Ciąża:Ze względu na brak przeprowadzonych badań na zwierzętach i danych z badań klinicznych u ludzi ryzyko nie jest znane. Dla zachowania ostrożności, należy unikać stosowania tego leku podczas ciąży i karmienia piersią.

keratincell, szampon na przetłuszczające się włosy, krem na pryszcze, kąpiel w zawiesinie borowinowej, parodontax complete protection, czy aronia jest trująca, spadająca saturacja, szczepionka covid skutki uboczne ulotka, fibrotin opinie, dlaczego warto sie szczepic, kwas foliowy femibion, od czego afty, cisnienie 100 na 50, witaminy dla seniora w płynie, co przysługuje kobiecie w ciąży, środki na potencję, doz pl logowanie, niskie cisnienie krwi, ridlip lek

yyyyy